Bild: Pixabay

Miljonregn över Östergötland

Länsstyrelsen Östergötland beviljas 30 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket för åtgärder i värdefull natur. Dessutom tilldelas länet 35 miljoner kronor för bildandet av nya naturreservat. Det är en markant ökning jämfört med tidigare år.

Att skydda och genomföra åtgärder för värdefull natur är ett omfattande jobb där stora delar av anslagen går till naturum, friluftsliv, grön infrastruktur, statliga ledsystemet i fjällen, åtgärder för hotade arter, skötsel av nationalparker och naturreservat och att ersätta markägare vid nya naturreservat.

Naturvårdsverket fördelar nu stora delar av medlen till de 21 länsstyrelserna i Sverige som skyddar värdefull natur och genomför åtgärder i hela landet.

– Arbetet tar oss ett steg närmare att uppnå de nationella miljö- och friluftslivsmålen. I år lägger vi extra pengar på våtmarker för att hålla kvar och balansera vattenflöden och öka tillskottet till grundvatten, säger Claes Svedlindh, chef för naturavdelningen på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Totalt beviljas Länsstyrelsen Östergötland drygt 30 miljoner kronor i bidrag för skydd och åtgärder av värdefull natur. Dessutom höjer Naturvårdsverket länsramen för bildandet av nya naturreservat i Östergötland från 25 till 35 miljoner kronor.

– Det ger oss ännu bättre förutsättningar att arbeta för de nationella miljökvalitetsmålen. Under 2018 kommer ett 15-tal nya naturreservat att bildas i länet. Fokus ligger på skog och marina miljöer. Vi kommer även att satsa på åtgärder och aktiv förvaltning i många befintliga skyddade områden samt en mängd aktiviteter för att gynna och bevara hotade arter och artgrupper, säger Mikael Norén, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen Östergötland, i samma pressutskick, och fortsätter:

– En av de nya stora satsningarna för året är att skapa fler så kallade “gröna jobb”. Det handlar om jobb som ger människor sammanhang, kunskap och självförtroende samtidigt som naturvårdsåtgärder blir utförda. Närmare 40 personer beräknas vara aktiva inom gröna jobb i Östergötland när verksamheten är i full skala.

FAKTA:

I dag finns över 4700 naturreservat och 29 nationalparker i Sverige. Anslaget för skydd av värdefull natur är 2018 på 1 418 miljoner kronor och anslaget för åtgärder för värdefull natur är 2018 på 1 194,5 miljoner kronor.