Temabild: Pixabay

Utskrivna blir kvar för länge på sjukhus – kommunerna klarar inte nya målet

Från årsskiftet måste kommunerna betala 7 000 kronor per dygn för varje patient som blir kvar på sjukhus mer än 3 dagar för länge. I Linköping ser man ut att kunna uppfylla 3-dagarsmålet. Men inte i Norrköping. Precis som i 8 andra av länets 13 kommuner, ser man där ut att kunna få problem att klara de nya kraven.

En undersökning som SVT Nyheter gjort visar att Östgötakommunerna är fjärde sämst i landet på att ge patienter som ligger utskrivningsklara på lasarett möjlighet att komma hem.

Det spär inte bara på platsbristen på länets sjukhus, utan leder också till onödiga kostnader för kommunerna. De får var och en i dagsläget betala hela 7 000 kronor per dygn och plats, för varje patient som blir kvar på sjukhus längre än nödvändigt. Och från och med 1 januari i år är den tidsgränsen satt till tre kalenderdagar efter att Region Östergötland bedömt att patienterna kan gå hem.

I Linköping har man tidigare, då gränsen för när kommunen blir betalningsansvarig varit 5 dagar, varit ganska bra på att ta hem sina sjukhuspatienter i tid. Och även efter de nya reglerna trätt i kraft ser man ut att relativt snabbt kunna vara ”i fas”. I Linköpings kommun, var den genomsnittliga väntetiden på sjukhus för utskrivningsklara Linköpingsbor 3,7 dagar i januari. Januarisiffrorna visar också att hela 9 av länets 13 kommuner inte klarar den nya tidsgränsen. Och flera kommuner ligger betydligt sämre till än Linköping.

– Utskrivningsklara Linköpingsbor tas sedan 2016 omhand av ett kommunalt trygghetsteam – ett multiprofessionellt team som ser till patientens helhetsbehov. Brukare kan även beviljas hemtjänst, trygghetslarm, korttidsboende, dagverksamhet, växelvård med mera. Den lagändring som trädde i kraft vid årsskiftet innebär inte enbart att kommunerna får kortare tid på sig att ta hem ”sina” utskrivningsklara sjukhuspatienter. Den ställer också högre krav på samverkan mellan de olika huvudmän som är involverade när en patient blir utskriven. Tanken är att det ska bli bättre för patienten, säger Lena Brüde – chef för avdelningen Äldre och funktionshindrade vid socialtjänsten i Linköping.

Norrköping är en av de kommuner där man inte på långa vägar ligger lika bra till, som i Linköping.

Här var den genomsnittliga väntetiden på sjukhus i januari mer än dubbelt så lång – 6,6 dagar – som önskat. Även historiskt har Norrköpings kommun haft så stora problem att bereda plats för sina utskrivningsklara sjukhuspatienter att man legat en bra bit över gränsen för betalningsansvar.

Problemet med utskrivningsklara patienter är svårlöst. Att i förväg beräkna hur många patienter som är på väg att skrivas ut är i det närmaste omöjligt för kommunerna. Och tre dagar kan visa sig vara en väldigt kort tid för en kommun att få fram exempelvis ett flertal korttidsplatser, för personer som är friska nog att lämna sjukhuset, men som ännu inte är tillräckligt kuranta för att kunna klara sig själva hemma – även om de får extra stöd av hemtjänsten och den kommunala hemsjukvården.

Statistiken gällande antalet ”onödiga” dagar på sjukhus, är dessutom svårtydd. Detta eftersom såväl mätkriterierna, som kommunernas arbetssätt ändrats de senaste åren.

Men av de siffror som finns att tillgå på sajten www.vantetider.se ser Norrköpings kommun ut att befinna sig i en nedåtgående trend som innebär att man just nu är sämst i länet på att ta hem sina utskrivningsklara sjukhuspatienter.

Även i Norrköping arbetar man multiprofessionellt med dem som skrivs ut från sjukhus. Ett särskilt hemgångsteam har sedan 2015 skapat avsevärda förbättringar, framförallt för de patienter som har ett fortsatt stort omvårdnadsbehov – trots att de inte längre är i behov av sjukhusvård. Ändå har man inte nått ända fram. Orsaken är brist på kommunala vårdplatser, så kallade korttidsplatser.

– Ja, vi har haft bekymmer med att man fått vänta på korttidsplats. Men vi har jobbat så att vi ligger bättre till nu. I dagsläget tar vi hem de allra flesta inom tre dagar, så kostnaderna för inneliggande patienter är inte så höga, säger Annelie Söderlund, förste biståndshandläggare vid socialtjänsten i Norrköping till News.

Söderlund ser dock inte de nya reglerna, och den ökade press de medför, som något negativt. Hon bekymras visserligen av de kommunala kostnader som följer med problemen att hitta plats på ”kortis” i Norrköping. Men det är inte det värsta med att patienter blir liggande kvar på sjukhus.

– Det är viktigt att man får komma hem när man är frisk nog att skrivas ut efter en sjukhusvistelse och i de flesta fall vill man ju komma hem så snart som möjligt. Att man idag ser mer till helheten – att alla delar av livet ska fungera – och att alla parter finns med för att man som patient ska få en så bra bedömning av sina behov som möjligt är väldigt positivt. Det är en trygghet för patienterna som det känns bra att veta att man kan erbjuda, som handläggare, säger Annelie Söderlund.